AMIB BVBA

Wat in 2001 werd opgestart om de invulling “veiligheidscoördinatie” gestalte te geven, is vandaag uitgegroeid tot een studie- en adviesbureau voor bouwveiligheid en energiebeheer (EPB-EPC).

Deze boeiende en vooral sterk innoverende materie wordt niet alleen op residentieel vlak (woningbouw en/of appartementen) in toepassing gebracht doch evenzeer op het vlak van niet-residentiele gebouwen (kantoren, industrie, woonzorgcentra, ….).

Tevens wensen we onze theoretische benadering te ondersteunen met praktijk gerichte toetsingen zoals luchtdichtheid (blowerdoor) en thermografie.

De uitwerking wordt steeds door onszelf gerealiseerd waardoor betrokkenheid en directe contacten met de bouwheer hoog op de prioriteitenlijst is opgenomen.

HOE ONS CONTACTEREN

Wenst U een offerte of heeft U een vraag om informatie voor één van de aangeboden toepassingen: aarzel niet contact op te nemen of een email te sturen met een plan in bijlage. U ontvangt binnen de drie dagen een offerte voor de gevraagde uitwerkingen. Gelieve steeds duidelijk uw contactgegevens, e-mail, adres en telefoonnummer te vermelden.

Zaakvoerder: Ignas Bogaert
Adres: Hof van Praet 15, 9880 Aalter

Tel: 09 374 60 08
GSM: 0474 98 82 07
E-mail: info@amib.be

Vrijblijvende prijsvraag.
Referenties en attesten steeds verkrijgbaar op aanvraag.

Veiligheidscoördinatie

WAAROM EN WANNEER WORDT ER EEN VEILIGHEIDSCOORDINATOR AANGESTELD

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken. Voor woningbouw is de controle op de aanstelling een opdracht van de architect. Hij stelt aan of ziet erop toe dat een coördinator wordt aangesteld.

Bij werven vanaf 500 m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. De veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn. Bij deze werven (> 2.500.000 euro) is het belangrijk een coördinatiestructuur uit te werken.

Voor werven kleiner dan 500 m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase kunnen uitoefenen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U

 • ondersteuning bij het opstellen van het veiligheids- & gezondheidsplan
 • de contacten met bouwheer, architect en aannemers
 • advies bij de analyse van offertes
 • het aanpassen van de nodige documenten
 • het uitvoeren van de nodige werfbezoeken voor het nazicht van de veiligheidsvoorzieningen van uw project
 • Het opmaken van bv. fotoreportage van de ingewerkte leidingen (intern)
 • de overdracht van de wettelijke documenten na de eindfase van het project (PID).

Dit laatste document is voor de bouwheer cruciaal. Dit bevat een bundeling van gegevens waaronder: bouwvergunning, technische gegevens ruwbouw, technieken, keuringsattesten en ééndraadschema’s elektriciteit, energiecertificaten, onderhoudsrichtlijnen en stavingstukken... Dit technisch document zal bij de wijziging van eigenaar via de notaris worden overgedragen. Een degelijk opgebouwd postinterventiedossier geeft vertrouwen bij koper – nieuwe eigenaar dat het pand is onderhouden zoals het hoort en in een degelijke staat verkeerd bij overdracht.

Energieprestatie EPB

WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EPB?

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) van kracht.

Elke nieuwbouw moet voldoen aan een wettelijk bepaald energiepeil (E-peil) en isolatiepeil (K-peil); ook voor verbouwingen en uitbreidingen dient een specifiek eisenpakket te worden behaald.

Sinds 2015 worden ingrijpende verbouwingen gelijkaardig behandeld met een nieuwbouwproject. Dergelijke verbouwingen of renovaties worden energetische verbouwingen- renovaties genoemd en voldoen aan volgend criteria:

 • technische installaties (CV en ventilatie,…) worden volledig vervangen.
 • minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies, grenzend aan de buitenomgeving, worden (na) geïsoleerd.

HOE KUNNEN WIJ JULLIE HELPEN?

U stelt ons vóór de start der werken aan om:

 • een voorcalculatie op te maken waarin het beoogde energie-en isolatiepeil wordt berekend en waar nodig geoptimaliseerd dmv gepersonaliseerd advies
 • een officiële startverklaring op te stellen en in te dienen bij het VEA (uiterlijk 8 dagen vóór de start)
 • tijdens de werken te adviseren, ook inzake luchtdichtheid, en te controleren of de gebruikte materialen en technieken stroken met de initiële berekeningen
 • een eindberekening op te maken op basis van de as-built situatie
 • een EPB-aangifte op te stellen en in te dienen bij het VEA (uiterlijk 5 jaar na de datum bouwaanvraag)

Links:
Energiesparen.be
Eisenpakket energetische renovaties
Huishoudelijke energiepresties 2015

Luchtdichtheid

WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER LUCHTDICHTHEID – BLOWERDOOR

Blowerdoortest of luchtdichtheidstest is een daadwerkelijke controlemeting van lekverliezen van uw bouwwerk. Heel vaak wordt een blowerdoortest uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten bij een nieuwbouwproject in het kader van een EPB berekening. Gezien in de EPB software een forfaitaire waarde van 12m³/m²h invoert kan een nameting een belangrijke gunstige invloed hebben op het eindresultaat E peil!

NIEUWE NORMERING VANAF 1.1.2015

Een blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting) dewelke in rekening worden gebracht in een officiële EPB aangifte zullen vanaf 1.1.2015 door een door het BCCA erkend luchtdichtheidstester (luchtdichtheidsmeter) dienen worden uitgevoerd conform de nieuwe norm STS-P 71-3. Een extern controleorganisme (BCCA) zal deze blowerdoortest aftoetsen aan de nieuwe norm en een conformiteitsverklaring afleveren. AMIB bvba is geslaagd in het theoretische en praktische examen en aldus erkend luchtdichtheidstester (blowerdoortester).

EEN BLOWERDOORTEST UITVOEREN

Een gebouw wordt op luchtdichtheid gecontroleerd door het gebouw kunstmatige on onder- en overdruk te brengen. Op die manier worden eventuele luchtlekken gedetecteerd alsook de hoeveelheid luchtverliezen bij een referentiedruk van 50Pa.. Deze laatste waarde kan verrekend worden in de EPB software met belangrijke positieve gevolgen op het E peilwaarde zelf. Algemeen kunnen we besluiten dat deze investering zeer lonend is om de daadwerkelijk bouwkwaliteit van het pand in rekening te brengen bij de EPB aangifte. Indien de luchtdichtheid van uw gebouw hoog is, garandeert dit voor u beperkte lekverliezen en dus weinig energieverliezen. Aanvullend garandeert dit U een betere werking van de ventilatie-eenheid voor de ruimtes binnen het pand.

Links:
Eengemaakte technische specificaties (FOD Economie)

Thermografie

WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

Dit onderzoek geeft een beeld weer van de warmteoverdracht die plaatsvindt, in dit concreet geval in een gebouw. Met deze methode kan men de plaatsing van isolatie staven of juist argumenteren dat deze niet is geplaatst of niet correct is geplaatst. Uit de beeldvorming is duidelijk vast te stellen waar thermische “lekken” aanwezig zijn dewelke oorzaak zijn van thermische onvolmaaktheden zoals koudebruggen, tochtverschijnselen, …

Dergelijk onderzoek kan tevens gebruikt worden om lekkages op te sporen in sanitaire leidingen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dit kan je pas echt duiden met dergelijk onderzoek.

Energiecertificaat EPC

WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen.

WANNEER IS EEN EPC VEREIST

Bij een zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, ... in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;

Bij een verhuur van een woning, appartement, studio,… en bij onroerende leasing. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, vakantiewoning,...

HOE VERKRIJG IK EEN EPC

Een energiedeskundige inspecteert de woning. Daarom komen wij ter plaatse om de woning te controleren en op te meten. Hierbij wordt de isolatieschil geverifieerd zowel in het dak, de muren, de vloer. Alsook nagegaan welk type ramen, de deuren, ventilatievoorzieningen en verwarmingsinstallatie werd aangewend,...

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt een correcte certificering. Voor de opmaak van het EPC moeten we de eigenaar (verkoper) informeren over de bewijsstukken (pdf) die onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC. We controleren of de ontvangen documenten voldoen aan alle voorwaarden om als bewijsstuk in aanmerking te komen. Zo moeten bijvoorbeeld het volledige adres, de datum en de auteur op het bewijsstuk worden vermeld. We lijsten de ontvangen documenten op en zowel de eigenaar (of de gevolmachtigde of lasthebber, zoals ev. de notaris of de immo-makelaar) als wijzelf ondertekenen de lijst van de ontvangen documenten. Op die manier worden discussie achteraf, bijvoorbeeld in het geval van klachten, over het ter beschikking stellen van mogelijke bewijsstukken vermeden.

Links:
Energiesparen.be - Energieprestatiecertificaten